پنجشنبه , 4 ژوئن 2020
خانه | حقوق بین الملل | مقاوله نامه ‏ها و توصيه نامه ‏ها
مقاوله نامه ‏ها و توصيه نامه ‏ها

مقاوله نامه ‏ها و توصيه نامه ‏ها

مقاوله نامه ‏ها و توصيه نامه ‏ها

مقاوله نامه عبارت از متني است كه پس از تصويب توسط كنفرانس بين‏المللي كار دولت‏هاي عضو سازمان مكلفند آن را ظرف 12 ماه و در موارد استثنائي ظرف 18 ماه از تاريخ تصويب به مقامات قانون گذاري خود تقديم مي‏نمايد اگر چه ممكن است كشور عضو قصد قبول و يا امكان قبول چنين مقاوله نامه‏اي را نداشته باشد، مسلم است پارلمان هر كشور حق دارد كه راي خود را راجع به قبول يا رد مفاد مقاوله نامه يا سفارش نامه ابراز نمايد و در اين مورد اختيار كامل دارد.
هر گاه هيات مقننه دولتي مقاوله نامه مطرح شده را تصويب كرد، دولت مزبور بايد الحاق خود را به آن مقاوله نامه به اطلاع سازمان بين المللي كار برساند، در اين صورت كشور عضو يابد از طريق وضع مقررات قانوني يا از راه انعقاد پيمان‏هاي دسته جمعي و يا به هر ترتيبي كه مقضي بداند نسبت به اجراي تعهدات خويش در مورد قبول مقادله نامه اقدام نمايد.
در صورتي كه مقاوله نامه‏اي از طرف قوه مقننه كشوري تصويب نشود دولت موظف است عواملي كه مانع تصويب و سبب تأخير تصويب مقادله نامه شده به دفتر بين المللي كار توضيح دهد.
سفارش نامه: سفارش نامه عبارت از متني است كه توسط كنفرانس بين المللي كار تصويب مي‏شود و به طوري كه از مفهم كلمه به دست مي‏آيد بيشتر جنبه راهنمايي و توصيه دارد بدين ترتيب قوه و اثر مقادله نامه را ندارد. معمولاً كنفرانس هر وقت بخواهد پيشنهاداتي را به كشورهاي عضو عرضه نمايد به صورت سفارش نامه آن‏ها را تصويب و به اطلاع ممالك عضو مي رساند.
سفارش نامه نيز همانند مقاوله نامه بايد به مقامات قانون گذاري كشور عرضه شود دولت‏ها در رد يا قبول سفارش نامه كاملاً مختارند حتي دولت‏ها مي‏توانند آن چه را كه به صلاح مملكت است از سفارش نامه اجرا كنند و آن چه را صلاح نمي‏دانند اجرا نكنند.
موضوع مهم اين است كه دولت ها حق ندارند به اتكاي مقاوله نامه يا سفارش نامه‏اي كارگران خود را از مزايايي كه قبلا به دست آورده اند محروم سازند و يا حتي از قسمتي از مزاياي آن‏ها بكاهند.

اركان سازمان بين المللي كار

سازمان بين المللي كار از سه ركن اصلي زير تشكيل شده است:
1. كنفرانس بين المللي كار.
2. هيأت مديره دفتر بين المللي كار.
3. دفتر بين المللي كار.
كنفرانس بين المللي كار:
كنفرانس بين المللي كار در حقيقت قوه مقننه يا پارلمان جهاني مسايل كار و كارگري است، كنفرانس حداقل در هر سال يك بار تشكيل مي‏شود. اعضاء كنفرانس بين المللي كار از هيأت‏هاي نمايندگي كشورهاي عضو سازمان بين المللي كار تشكيل مي‏شود كه عبارتند از:
الف – دو نفر نماينده دولت شركت كننده در كنفرانس
ب – يك نفر نماينده كارگران كشور شركت كننده در كنفرانس
ج – يك نفر نماينده كار فرمايان كشور شركت كننده در كنفرانس
اين نمايندگان را دولت‏ها به سازمان معرفي مي‏كنند و خود متحمل مخارج اعزام آنان به محل سازمان مي‏شوند هيأت شركت كننده مي‏توانند عده‏اي مشاوره و متخصص في همراه داشته باشند.
هر يك از نمايندگان شركت كننده در كنفرانس حق رأي دارند ولي مشاورين فني از اين حق محروم هستند.
(H.O)مقاوله نامه هاي حقوق بنيادين كار،سازمان بين الملي كار

مقاوله نامه كار اجباري (1930):لغو كار اجباري يا بيكاري.موارد استثنايي معيني مانند خدمات نظامي،كار زندانيان كه به درستي بر .آن نظارت شود ويا موارد اظطراري مانند جنگ،آتش سوزي ،زمين لرزه و …مجاز مي باشند شماره 29
مقاوله نامه آزادي انجمن ها و حمايت از حق نهادينه كردن تشكلها(1948):در اين مقاوله نامه اين حق به كارگران و كارفرمايان داده شده است كه به انتخاب خود و بدون كسب هرگونه اجازه قبلي به تشكيل سازمانها يا پيوستن به آنها اقدام نمايند و همچنين اين .مقاوله نامه يك سري ضمانتنامه را براي فعاليتهاي آزادانه سازمانها وضع مي نمايد شماره 87
مقاوله نامه حق تشكيل سازمان و مذاكره جمعي (1949):اين مقاوله نامه به منظور مصونيت افراد در برابر تبعيض به دليل مخالفت با اتحاديه و يا جهت حمايت از سازمانهاي كارگري و كارفرمايي در مقابل جريانات مداخله گرانه كه توسط يكديگر انجام مي شود و يا .براي اقدامات تبليغاتي جهت مذاكرات جمعي تهيه شده است شماره98
مقاوله نامه تساوي مزد(1951): اين مقاوله نامه همگان را به پرداخت دستمزد و مزاياي يكسان به مرد و زن براي كار مساوي فرا .مي خواند شماره 100
مقاوله نامه لغو كار اجباري (1957): اين مقاوله نامه استفاده از هرگونه كار اجباري يا بيكاري را به عنوان وسيله اي براي اعمال فشار يا آموزش سياسي،تنبيه .به خاطر اظهار نظر اعتقادي يا سياسي بسيج نيروي كار،تنبيه كارگر،تنبيه به خاطر شركت در اعتصابات يا تبعيض را مردود مي شمارد شماره 105
مقاوله تبعيض در اشتغال و حرفه(1958) :اين مقاوله نامه همگان را به يك سياست ملي براي برچيدن تبعيض در اشتغال ،آموزش و موقعيت هاي شغلي بر اساس نژاد ،رنگ ،جنس ،مذهب ،عقيده سياسي ،اصالت اجتماعي و براي ترويج برابري فرصتها و .رفتارها فرا ميخواند شماره 111
مقاوله نامه حداقل سن كار(1973):اين مقاوله نامه با هدف بر چيدن كامل كار كودك تهيه شده و بر اين نكته تاكيد مينمايد كه حداقل سن .كار براي كودك نبايد از سن تكميل تحصيلات عمومي دوره تعليم اجباري كمتر باشد شماره 138
ممنوعيت كار كودك و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك(1999):اين مقاوله نامه كشورها را به اتخاذ تدابير فوري و .موثر براي ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك فرا ميخواند شماره 182

تاريخ الحاق دولت ايران به مقاوله نامه هاي حقوق بنيادين كار
تاريخ الحاق شماره مقاوله نامه
1335/12/28 29
1337/10/27 105
1343/2/17 111
1351/3/20 100
1380/8/8 182

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*