چهار شنبه , 3 ژوئن 2020
خانه | بازتاب | قوانین و مقررات اداری
قوانین و مقررات اداری

قوانین و مقررات اداری

قوانین و مقررات اداری

موارد مربوط به كارگر شرايط آن

1- مزد و طبقه بندي مشاغل و بهره وري

1-1- مزد

از اول سال 1383 مزد روزانه كارگران مشمول قانون كار رقم 35534 ريال تعيين گرديد . همچنين از اول سال 1383 ساير سطوح مزدي نيز به ماخذ روزانه 5% مزد ثابت يا مزد مبنا به اضافه روزانه 4000 ريال به نسبت آخرين مزد سال 1382 افزايش نرخ پايه سنواتي كارگران در سال 1383 روزانه 710 ريال ميباشد كه با گذشت يكسال از دريافت آخرين پايه ستواتي و يا پس از گذشت يكسال از تاريخ استخدام ( در مورد كساني كه در سال 1382 استخدام شده اند ) به آنان تعلق ميگيرد .

2-1- طبقه بندي مشاغل

كليه كارگاههايي كه داراي حداقل 50 نفر كارگر دائم و يا بيشتر مشمول قانون كار هستند ملزم به اجراي قانون طبقه بندي مشاغل هستند و تاريخ مشمول آنان براي تهيه طرح براي 50 تا 300 نفر از 1/4/75 و براي كارگاههاي بين 300تا500 نفر از 1/4/72 و بالاي 500 نفر از 17/10/69 ميباشد . ضمناً كليه كارگاههايي كه كاركنان دائم نداشته و يا تعداد آنان كمتر از 50 نفر بوده و لي با احتساب كاركنان موقت در مجموع داراي بيش از 50 نفر كارگر اعم از دائم و موقت باشند از تاريخ 1/4/76 در مشمول اجراي طرح طبقه بندي قرار گرفته اند .
كارگران موقت نيز مشمول اجراي طرح ميباشند . چنانچه در كارگاهي طبقه بندي مشاغل اجرا شود كليه كاركنان مشمول قانون كار اعم از دائم و موقت مشمول اجراي طبقه بندي مشاغل خواهند بود . اگر كارفرمايي از اجراي طبقه بندي خودداري كند كاركنان ذيربط بايستي مراتب را به اداره كار اعلام نمايند تا مورد رسيدگي واقه شود .
اعتبار طرحهاي تهيه شده كه به تصويب اداره كار رسيده باشد محدوديتي از نظر اعتبار نداشته و تجديد نظر در آن منوط به موافقت مديريت ميباشد .
طرحهاي طبقه بندي مشاغل كه به تصويب رسيده و به مورد اجرا گذارده ميشود از لحاظ زماني مدت مشخصي براي اعتبار آنان درنظر گرفته نشده و محدوديت زماني ندارند ولي چنانچه تغييراتي در كارگاه از نظر وضعيت توليدي و اقتصادي و بهره صورت گيرد كه موجب تغييرات در ماهيت مشاغل و شرح وظايف آنان گردد ، مديريت بايستي نسبت به لحاظ نمودن اين دو طرح با همكاري اداره كار اقدام نمايد ، در غير اين حالت انجام اصلاحات و تغييرات در طرح طبقه بندي و يا تهيه طرح جديد منوط به موافقت مديريت كارگاه خواهد بود .

3-1- بهره وري

براي ايجاد انگيزه افزايش بهره وري نيروي كار طبق آئين نامه نحوه انعقاد قراردادهاي مربوط به چگونگي تعيين و پرداخت پاداش افزايش توليد ، كارگاهها ميتوانند نسبت به انعقاد قرارداد پاداش افزايش توليد بصورت توافق ميان مديريت و نمايندگان كاركنان اقدام نمايند . مدت قراردادهاي منعقده حداكثر براي مدت يكسال بوده و پس از پايان دوره قرارداد ، انعقاد قرارداد جديد موكول به توافق مجدد بين مديريت و نمايندگان كاركنان خواهد بود .

2- ساعات كار

ساعت كار در هفته 44 ساعت بدون احتساب وق ناها و نماز است . در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني ساعات كار نبايد از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد .
در كار نوبتي جمع ساعات كار در 4 هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز نمايد .

1-2- مرخصي

مرخصي ساليانه كارگران 26 روز كاري است كه فقط 9 روز آن ميتواند در سال ذخيره شود . مرخصي كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته در سال است .

1-1-2- تعطيلات رسمي

تعطيلات رسمي در سراسر كشور يكسان است و برابر مصوبه شوراي انقلاب اسلامي ايران به شرح ذيل ميباشد:
ـ تعطيلات عيد نوروز از اول فروردين لغايت 4 فروردين .
ـ 12 فروردين روز جمهوري اسلامي .
ـ 13 فروردين .
ـ 11 ارديبهشت روز كارگر .
ـ 14 و 15 خرداد .
ـ 22 بهمن .
ـ عيد مبعث حضرت رسول ( 27 رجب ) .
ـ نيمه شعبان (ميلاد حضرت قائم).
ـ 21 رمضان (شهادت حضرت امير(ع)).
ـ عيد سعيد فطر .
ـ عيد غدير .
ـ تاسوعا.
ـ عاشورا .
ـ اربعين حسيني .
ـ 28 صفر(رحلت حضرت رسول اكرم).
ـ ميلاد حضرت رسول اكرم(ص).
ـ عيد قربان .
ـ ولادت حضرت امير (ع) (13 رجب).
ـ وفات حضرت امام رضا (ع)(آخرين روز ماه صفر).
ـ وفات حضرت امام جعفر صادق (ع) (25شوال).

2-1-2- مرخصي زايمان

براي مادرانيكه به فرزند خود شير ميدهند 4 ماه و براي ساير مادران 3 ماه است .
طبق ماده 76 مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً 90 روز ميباشد . در مواقعيكه نوزاد از شير مادر تغذيه شود يكماه مدت مرخصي اضافه ميشود كه تاييد اين امر به عهده پزشك معتمد ميباشد .
طبق ماده 78 قانون كار در كارگاههائيكه داراي زنان كارگر است كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي پس از هر 3 ساعت ، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد . اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب ميشود . همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با درنظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوطبه نگهداري كودكان را ايجاد نمايد .

2-2- نوبت كاري

كار نوبتي عبازتست از كاري كه در طول ماه گردش دارد. به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع شود .
1ـ درصورتيكه نوبت كار كارگر در صبح و عصر واقع شود 10% حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد .
2ـ درصورتيكه نوبت كار كارگر در صبح و عصر و شب واقع شود 15% حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد .
3ـ درصورتيكه نوبت كار كارگر در صبح و شب واقع شود 5/22% حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد .

3-2- نوبت كاري

1ـ هركارگر ميتواند روزانه تا 4 ساعت اضافه كار انجام دهد .
2ـ اضافه كار بايد با توافق طرفين باشد .
3ـ ميزان فوق العاده اضافه كار 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي ميباشد .
نحوه محاسبه اضافه كار : 1ـ حقوق ماهانه تقسيم بر 30 مساوي است با مزد روزانه 2ـ مزد روزانه تقسيم بر 33/7 مساويست با مزد يكساعت كار عادي 3ـ مزد يكساعت كار عادي × 4/1 = مزد يكساعت اضافه كاري .

3- خدمات رفاهي

1-3- افراد شاغل

1-1-3-بيمه

كليه كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار جمهوري اسلامي ايران مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي و ماده 148 قانون كار نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند .

2-1-3- وام مسكن و ساير حوائج ضروري

متقاضيان وام احداث ، تكميل مسكن و ساير حوائج ضروري و تحصيلي كه تابع قانون كار و تامين اجتماعي ميباشند ميبايست به سازمان تامين اجتماعي و بانك رفاه كارگران مراجعه نمايند .

3-1-3- حق مسكن

برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي حق مسكن كارگران متاهل و مجرد ماهانه 000/60 ريال ميباشد .

4-1-3- خواربار و بن كارگري

برابر مصوبه وزيران حق خواربار ماهانه براي كارگران متاهل 800 ريال و براي كارگران مجرد 400 ريال ميباشد . بشرط آنكه كارگران از سنوات قبل اين مبالغ را دريافت داشته باشند ، كارفرما نميتواند آنرا قطع نمايد. ضمناً كارفرما تكليفي براي پرداخت اين مبالغ به كارگران ندارد .
برابر مصوبه شوراي عالي كارميزان بن كالاي اساسي براي كليه كارگران ماهانه 000/20 ريال ميباشد .كارفرما مكلف است اين مبلغ را به حساب اتحاديه امكان واريز نموده و بن دريافت كالا را به كارگر تحويل دهد .

5-1-3- عائله مندي

برابر قانون تامين اجتماعي حداقل عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزد براي هر اولاد واجد شرايط و حداكثر نيز براي دو اولاد قابل پرداخت است، مشروط به آنكه كارگر حداقل به مدت 720 روز سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد . از تاريخ 1/1/83 ميزان كمك عائله مندي براي يك فرزند 602/106 ريال و براي دو فرزند204/213 ريال در ماه ميباشد .

6-1-3- عيدي و پاداش

برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي عيدي و پاداش كارگراني كه 12 ماه تمام اشتغال بكار داشته اند معادل 2 ماه آخرين حقوق ميباشد . منوط به اينكه از سقف 90 برابر حداقل مزد تجاوز ننمايد. عيدي كارگراني كه كمتر از 12 ماه سابقه كار داشته باشند متناسب با ماههاي كاركرد آنان پرداخت مي شود .

7-1-3- خدمت نظام وظيفه

خدمت نظام وظيفه و همچنين شركت داوطلبانه كارگران در جبهه جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب ميشود ، مشروط بر آنكه كارگر از همان كارگاه به خدمت اعزام شده و بعد از پايان خدمت وظيفه يا حضور در جبهه نيز در همان واحد ادامه كار دهد .

2-3- افراد غيرشاغل

1-2-3- پاداش بازنشستگي

پاداش بازنشستگي به ميزان سالي يك ماه آخرين حقوق ميباشد و فقط در هنگام بازنشستگي كارگر از سوي كارفرما قابل پرداخت است.

2-2-3- از كارافتادگي ، فوت ، مستمري

اطلاعات مربوط به بازنشستگي ، ازكارفاتادگي ، فوت ، پرداخت حق بيمه ، پرداخت مستمري ، مستمري بازماندگان و نظاير آن را از سازمان تامين اجتماعي كسب نمائيد .

4- اخراج و استعفاء

1-4- اخراج

كارگراني كه از كار اخراج ميشوند بايد به اداره كار و امور اجتماعي محل كار خود مراجعه و دادخواست رسيدگي بدهند . درصورتيكه اخراج مورد تاييد واقع نشود كارفرما موظف است كارگر را با حفظ شرايط قبلي بكار بازگرداند . درصورتيكه اخراج كارگري مورد تاييد مراجع حل اختلاف مقرر در قانون كار قرارگيرد كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه كار معادل يك ماه حقوق كارگر به عنوان حق سنوات به وي پرداخت نمايد .

2-4- استعفاء

كارگري كه استعفاء ميكند موظف است استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع داده و سپس يكماه از تاريخ استعفاء بكار خود ادامه دهد . دراينصورت مشمول دريافت حق سنوات به ازاء هر سال يكماه آخرين حقوق خواهد بود .

5- بيمه بيكاري

1-5- تعريف بيكار

– بيكار از نظر قانون ، بيمه شده اي است كه بدول ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد .
– تشخيص بيكاري بدون ميل و اراده با واحد كارو امور اجتماعي است .
– بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي از مزاياي قانون منتفع خواهد شد .

2-5- گروههاي مستثني از مقرات قانون بيمه بيكاري

1ـ بازنشستگان و ازكار افتادگان كلي
2ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري .
3ـ اتباع خارجي .

3-5- شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري

1ـ بيمه شده بيكار قبل از بيكار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد .
2ـ بيمه شده مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد .
3ـ بيمه شده مكلف است در دوره هاي كارآموزي و سوادآموزي كه تسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي و يا ساير واحدهاي ذيربط با تاييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميشود شركت نموده و هر دو ماه يكبار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تامين اجتماعي تسليم نمايد .

4-5- ميزان مقرري بيمه بيكاري

– ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل 55% متوسط مزد و يا حقوق يا كارمزد روزانه بيمه شده ميباشد .
– مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمريهاي تامين اجتماعي از پرداخت هرگونه ماليات معاف معاف خواهد بود .
– حداقل مقرري بيمه بيكاري از حداقل دستمزد مصوب شورايعالي كار كمتر نخواهد بود .

5-5- مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري

مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت حق بيمه ، بيمه شده از نظر بازنشستگي ، ازكارافتادگي و فوت محسوب خواهد شد .

6-5- موارد قطع بيمه بيكاري

1ـ زماني كه بيمه شده مجدداً اشتغال بكار يابد .
2ـ بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محل بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي يا سوادآموزي خودداري نمايد .
3ـ بيمه شده بيكار از قبول شغل پيشنهادي خودداري ورزد .
4ـ در مورد كارگرانيكه در حين استفاده از مقرري بيمه بيكاري براساس حكم صادر شده از سوي مراجع ذيصلاح بازداشت يا زنداني ميگردند ، درصورت صدور راي مراجع مذكور مبني بر مجرميت آنان ، مشروط برآنكه متاهل نباشند پرداخت بيمه بيكاري متوقف ميگردد .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*