پنجشنبه , 4 ژوئن 2020
خانه | بایگانی برچسب ها : توصیه نامه

بایگانی برچسب ها : توصیه نامه

مقاوله نامه ‏ها و توصيه نامه ‏ها

مقاوله نامه ‏ها و توصيه نامه ‏ها مقاوله نامه عبارت از متني است كه پس از تصويب توسط كنفرانس بين‏المللي كار دولت‏هاي عضو سازمان مكلفند آن را ظرف 12 ماه و در موارد استثنائي ظرف 18 ماه از تاريخ تصويب به مقامات قانون گذاري خود تقديم مي‏نمايد اگر چه ممكن است كشور عضو قصد قبول و يا امكان قبول چنين مقاوله نامه‏اي را نداشته باشد، مسلم است پارلمان هر كشور حق دارد كه راي خود را راجع به قبول يا رد مفاد مقاوله نامه يا سفارش نامه ابراز نمايد و در اين مورد اختيار كامل دارد. هر گاه هيات مقننه دولتي مقاوله نامه مطرح شده را تصويب كرد، دولت مزبور بايد الحاق خود را به آن مقاوله نامه به اطلاع سازمان بين المللي كار برساند، در اين صورت كشور عضو يابد از طريق وضع مقررات قانوني يا از راه انعقاد پيمان‏هاي دسته جمعي و يا به هر ترتيبي كه مقضي بداند نسبت به اجراي تعهدات خويش در مورد قبول مقادله نامه اقدام نمايد. در صورتي كه مقاوله نامه‏اي از طرف قوه مقننه كشوري تصويب نشود دولت موظف است عواملي كه مانع تصويب و سبب تأخير تصويب مقادله نامه شده به دفتر بين المللي كار توضيح دهد. سفارش نامه: سفارش نامه عبارت از متني است كه توسط كنفرانس بين المللي كار تصويب مي‏شود و به طوري كه از مفهم كلمه به دست مي‏آيد بيشتر جنبه راهنمايي و توصيه دارد بدين ترتيب قوه و اثر مقادله نامه را ندارد. معمولاً كنفرانس هر وقت بخواهد پيشنهاداتي را به كشورهاي عضو عرضه نمايد به صورت سفارش نامه آن‏ها را تصويب و به اطلاع ممالك عضو مي رساند. سفارش نامه نيز همانند مقاوله نامه بايد به مقامات قانون گذاري كشور عرضه شود دولت‏ها در رد يا قبول سفارش نامه كاملاً مختارند حتي دولت‏ها مي‏توانند آن چه را كه به صلاح مملكت است از سفارش نامه اجرا كنند و آن چه را صلاح نمي‏دانند اجرا نكنند. موضوع مهم اين است كه دولت ها حق ندارند به اتكاي مقاوله نامه يا سفارش نامه‏اي كارگران خود را از مزايايي كه قبلا به دست آورده اند محروم سازند و يا حتي از قسمتي از مزاياي آن‏ها بكاهند. ادامه مطلب »